Hebrew Language Database – Human Rights in Israel

April 15, 2019

מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים שמח לפתוח לשימוש הציבור מאגר מידע ייחודי ומקיף בנושא אמנות זכויות האדם הבינלאומיות שמדינת ישראל צד להן, תוך התייחסות לרלוונטיות שלהן בהקשרים קונקרטיים שונים של זכויות אדם בישראל.

מאגר המידע מיועד לשופטים, משפטנים, ארגוני חברה אזרחית, חוקרים, סטודנטים וכלל הציבור – ומספק גישה למקורות מידע, ידע ומסמכים, תוך התייחסות עדכנית לתמורות המשפטיות הרלוונטיות בזכויות אדם. 

המאגר בנוי בצורה של מפתח עניינים ובו עד כה שמונה תחומי זכויות מרכזיים בישראל, המחולקים לשורה ארוכה של קטגוריות וקטגוריות משנה:

Hebrew Language Database – Human Rights in Israel

מאגר המידע מרכז בצורה זמינה ונגישה את האמנות הבינלאומיות אשר ישראל צד להן, תוך פירוט סעיפיהן המרכזיים בהתייחס לכל נושא ונושא ושימת דגש על סוגיות פרקטיות. כמו כן, ניתן למצוא במאגר מסמכים המבארים ומסבירים את האמנות - הערות כלליות של הועדות, סיכומי ועדות הנוגעים ספציפית לישראל, פסיקות בינלאומיות ועוד. נעשה ניסיון להביא חומרים רבים ככל האפשר בתרגום לעברית, לצד המקור באנגלית (ובמקרים רבים גם התרגום הרשמי לערבית).

מאגר המידע הינו חלק מפרויקט רחב-היקף של מרכז מינרבה, שעניינו הפנמת חובות המדינה על פי האמנות הבינלאומיות להן היא צד. הפרויקט התאפשר הודות למענקים שהתקבלו מהאיחוד האירופאי, במסגרת תכנית EIDHR -  European Instrument for Democracy and Human Rights.

נרצה להודות לפרופ' תומר ברודי העומד בראש הפרויקט, לד"ר דני לויתן האחראית לתכנונו ובנייתו של המאגר, ולכלל הסטודנטים והסטודנטיות מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית שעבדו על המאגר לאורך השנים. 

 

קישור למאגר  - השימוש חופשי לכלל הציבור!

נשמח לקבל מעמיתינו הצעות לשיפור המאגר, הן מבחינת תכניו המהותיים והן מבחינת נוחות השימוש בו.